Logo

TCM Group offentliggør hensigt om børsnotering på Nasdaq Copenhagen

Begrænset adgang til oplysninger

Oplysningerne på denne del af TCM Groups (“Selskabet”) hjemmeside er ikke henvendt til og må ikke tilgås af eller distribueres eller udleveres direkte eller indirekte, helt eller delvist, til personer, der er bosiddende eller fysisk befinder sig i USA (herunder USA’s territorier og besiddelser, nogen delstat i USA eller District of Columbia (“USA”)), Australien, Canada, Japan eller nogen anden jurisdiktion, hvor dette kan udgøre en overtrædelse af lokale værdipapirlove eller -regler, og udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at købe eller erhverve aktier eller andre værdipapirer i Selskabet i USA, Australien, Canada, Japan eller i nogen anden jurisdiktion, hvor en sådan udlevering, offentliggørelse eller distribution ville være ulovlig.

Selskabets aktier, hvortil der henvises på denne del af hjemmesiden (“Aktierne”), er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer (“Securities Act”) og må ikke udbydes eller sælges i USA undtagen i medfør af en registrering eller i visse transaktioner, der er fritaget for, eller i en transaktion, som ikke er underlagt, registreringskravene i Securities Act, eller i overensstemmelse med gældende værdipapirlovgivning i enkeltstater eller enhver anden jurisdiktion i USA. Endvidere er Aktierne ikke, og vil ikke blive, registreret i henhold til gældende værdipapirlovgivning i Australien, Canada, Japan eller i nogen anden jurisdiktion, hvor dette ville være ulovligt eller ville kræve registrering eller andre foranstaltninger, og må derfor ikke må tilbydes eller sælges for regning eller i favør af personer, som har hjemsted, eller som befinder sig eller er bosiddende i Australien, Canada eller Japan, eller nogen anden jurisdiktion, hvor dette ville være ulovligt eller ville kræve registrering eller andre foranstaltninger.

Oplysningerne på denne hjemmeside udgør ikke et udbud af Aktierne til offentligheden i Storbritannien. Der er ikke blevet, og vil ikke blive, godkendt noget prospekt vedrørende Aktierne i Storbritannien. Oplysningerne på denne hjemmeside udleveres og henvender sig alene til 1) personer uden for Storbritannien eller 2) personer, som er “investment professionals” som defineret i Article 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Bekendtgørelsen”) eller 3) “high net worth entities” og andre, til hvem den lovligt kan videreformidles, som defineret i Article 49(2)(a)-(d) i Bekendtgørelsen (alle sådanne personer betegnes under ét “Relevante Personer”). Enhver investeringsaktivitet, som oplysningerne på denne hjemmeside vedrører, kan udelukkende foretages af og må kun foretages af Relevante Personer. Enhver person, der ikke er en Relevant Person, må ikke handle ud fra eller i tillid til indholdet på denne hjemmeside.

I visse jurisdiktioner kan det være i strid med lovgivningen at tilgå de oplysninger og dokumenter, der er indeholdt på følgende del af Selskabets hjemmeside, og kun visse grupper af personer må få adgang til oplysningerne og dokumenterne. Alle personer, der er bosiddende uden for Danmark, og som ønsker at få adgang til dokumenterne på denne del af Selskabets hjemmeside, bør først sikre sig, at de ikke er omfattet af lokale love eller regler, der forbyder eller begrænser deres ret til adgang til denne del af hjemmesiden, eller som kræver registrering eller godkendelse, før de kan købe værdipapirer. Der er ikke, og vil ikke blive, foretaget en sådan registrering eller indhentet en sådan godkendelse uden for Danmark. Selskabet påtager sig ikke noget ansvar, hvis en person overtræder gældende love og regler. Brug af denne del af hjemmesiden er underlagt dansk ret, og enhver tvist, der måtte udspringe af eller i forbindelse med denne del af hjemmesiden, er underlagt dansk ret og de danske domstoles enekompetence.

The use of this section of the website is subject to Danish law and any disputes arising out of or regarding this section of the website is subject to Danish law and the exclusive jurisdictions of the Danish courts.

Jeg bekræfter således, at:
1. Jeg er bosiddende og befinder mig fysisk i et land uden for USA, Australien, Canada og Japan
2. Jeg er bosiddende og befinder mig fysisk (a) i Danmark, (b) uden for Danmark og enhver af de jurisdiktioner, der henvises til under punkt 1 ovenfor, og at jeg, i så fald, har ret til at få adgang til oplysningerne og dokumenterne på denne hjemmeside uden juridiske begrænsninger af nogen art og uden at dette kræver, at Selskabet træffer yderligere foranstaltninger.

Jeg har læst og forstået alle ovenstående restriktioner og accepterer at overholde disse.