Share Buy-Back

The information contained in this section of the website of TCM A/S (the “Company”) is restricted and is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in whole or in part in, into or from the United States of America, Canada, Japan, Australia, New Zealand or South Africa or any jurisdiction outside Denmark where to do so might constitute a violation of the local securities laws or regulations of such jurisdiction.

If you are resident in another jurisdiction than Denmark, please read carefully the below:

The information contained in this section of the website of the Company is not intended for, and must not be accessed by, or distributed or disseminated, directly or indirectly, in whole or in part, to persons resident or physically present in the United States, Canada, Japan, Australia, New Zealand or South Africa, or any other jurisdiction where to do so might constitute a violation of the local securities laws or regulations of such jurisdiction, and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy or acquire, any shares or other securities of the Company in the United States, Canada, Japan, Australia, New Zealand or South Africa, or any other jurisdiction where to do so might constitute a violation of the local securities laws or regulations of such jurisdiction.

Access to the information and documents contained on the following websites may be illegal in certain jurisdictions, and only certain categories of persons may be authorised to access such information and documents. All persons residing outside of Denmark who wish to have access to the information and documents contained on this website should first ensure that they are not subject to local laws or regulations that prohibit or restrict their right to access this website, or require registration or approval for any sale of securities by them. No such registration or approval has been obtained by the Company. The Company assumes no responsibility if there is a violation of applicable law and regulations by any person.

By clicking the "I confirm"-button below I confirm:

1. I am resident and physically present outside the United States, Canada, Japan, Australia, New Zealand and South Africa; and

2. I am authorised to access the information and documents on this website without being subject to any legal restriction and without any further action required by the Company.

Oplysningerne i denne sektion af TCM A/S's ("Selskabet") hjemmeside er fortrolige og må ikke direkte eller indirekte fremsendes, videresendes eller på anden vis distribueres i eller fra USA, Canada, Japan, Australien, New Zealand, Sydafrika eller nogen jurisdiktion uden for Danmark, hvor dette ville udgøre en overtrædelse af værdipapirlovgivningen eller -bestemmelserne i den pågældende jurisdiktion.

Hvis du er bosiddende i en anden jurisdiktion end Danmark, læs da venligst nedenstående grundigt:

Oplysningerne i denne sektion af Selskabets hjemmeside er ikke tiltænkt og må ikke hverken direkte eller indirekte tilgås af, distribueres til eller på anden måde tilgå personer bosiddende eller fysisk tilstedeværende i USA, Canada, Japan, Australien, New Zealand, Sydafrika eller nogen anden jurisdiktion, hvor dette ville udgøre en overtrædelse af den pågældende jurisdiktions værdipapirlovgivning eller -bestemmelser, og udgør ej heller et tilbud om at sælge eller en opfordring til at købe eller erhverve kapitalandele eller andre værdipapirer i Selskabet i USA, Canada, Japan, Australien, New Zealand, Sydafrika eller nogen anden jurisdiktion, hvor dette ville udgøre en overtrædelse af den pågældende jurisdiktions værdipapirlovgivning eller -bestemmelser.

Det kan i visse jurisdiktioner være ulovligt at tilgå de på de følgende sider indeholdte oplysninger og dokumenter, ligesom adgangen til de nævnte oplysninger og dokumenter alene kan være forbeholdt visse kategorier af personer. Enhver, der er bosiddende uden for Danmark og ønsker at tilgå de på denne hjemmeside indeholdte oplysninger og dokumenter, skal først sikre sig ikke at være underlagt lokale regler eller lovgivning, som forbyder eller begrænser vedkommendes adgang til denne hjemmeside eller stiller krav om registrering eller godkendelse af et eventuelt salg af værdipapirer, som vedkommende måtte foretage. Selskabet har ikke foretaget nogen sådan registrering eller indhentet nogen sådan godkendelse. Selskabet er uden ansvar for eventuelle overtrædelser af gældende regler eller lovgivning fra nogen persons side.

Ved klik på "Bekræft"-knappen nedenfor bekræfter jeg, at:

1. jeg er bosiddende og fysisk tilstedeværende uden for USA, Canada, Japan, Australien, New Zealand og Sydafrika, og at

2. jeg har tilladelse til at tilgå de på denne hjemmeside indeholdte oplysninger og dokumenter, og min adgang hertil er hverken underlagt lovmæssige restriktioner eller krav om nogen yderligere handling fra Selskabets side.